Διαδικασία υπαγωγής μιας ΠΑΕ στο άρθρο 44 του ν. 1892/1990

15
Μάιος
2014

Δημοσιευτηκε απo Πέννυ Κονιτσιώτη

Δημοσιευτηκε σε Γνώμες

0 Σχόλια

Τα τελευταία νέα με την διάρρηξη (;) του άρθρου 44 για την ΠΑΕ ΑΕΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα αθλητικής εφημερίδας, μου δίνουν τη δυνατότητα να σας αναφέρω τη διαδικασία υπαγωγής μιας ΠΑΕ στο συγκεκριμένο άρθρο, αλλά και τι ακριβώς ισχύει στην περίπτωση της ΑΕΚ.

Οι διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του ν. 1892/1990, οι οποίες καταργήθηκαν με την εισαγωγή σε ισχύ του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), θεσπίστηκαν με κύριο σκοπό την εξυγίανση και τη διάσωση των προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, εφόσον αυτές μπορούσαν να καταστούν βιώσιμες, τη διατήρηση του παραγωγικού δυναμικού της Χώρας και την εξασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι διατάξεις αυτές προσκρούουν in abstracto στις συνταγματικές αρχές της ισότητας του νόμου, της οικονομικής ελευθερίας, της προστασίας της ιδιοκτησίας και της παροχής έννομης προστασίας, κυρίως επειδή όλα τα δικαιώματα που προστατεύονται από τις αντίστοιχες συνταγματικές διατάξεις κάμπτονται ενώπιον του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος και της προστασίας της εθνικής οικονομίας, αλλά και επειδή με τις επίμαχες διατάξεις δεν εισάγονται αυθαίρετες και αδικαιολόγητες εξαιρέσεις και διακρίσεις αλλά γενικές ρυθμίσεις που επιβάλλονται από το γενικό κοινωνικοοικονομικό συμφέρον και αποσκοπούν στο δημόσιο συμφέρον.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων αυτών, τα χρέη των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Σύναψη σχετικής έγγραφης συμφωνίας-σύμβασης μεταξύ της ΠΑΕ και των πιστωτών της, β) η ΠΑΕ ως επιχείρηση να έχει αναστείλει ή διακόψει τη λειτουργία της για λόγους οικονομικούς ή να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών ή να έχει πτωχεύσει ή τεθεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών της ή υπό προσωρινή διοίκηση ή υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής ή το σύνολο των οφειλών της να είναι πενταπλάσιο από το άθροισμα του εταιρικού κεφαλαίου και των εμφανών αποθεματικών της και να παρουσιάζει έκδηλη αδυναμία πληρωμής των χρεών της, γ) οι συμβαλλόμενοι πιστωτές να εκπροσωπούν τουλάχιστον ποσοστό 60% του συνόλου των απαιτήσεων κατά της επιχείρησης της ΠΑΕ, στις οποίες να συμπεριλαμβάνεται και το 40% των απαιτήσεων που καλύπτονται με εμπράγματη ασφάλιση (π.χ. υποθήκη ακινήτου), δ) να υπάρχει έγγραφη συναίνεση των μετόχων που κατέχουν την πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ, ε) να μην έχουν εκπλειστηριαστεί τα βασικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και στ) η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της ΠΑΕ και των πιστωτών της να επικυρωθεί από το εφετείο της έδρας της επιχείρησης με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από σχετική αίτηση είτε της ΠΑΕ είτε ενός τουλάχιστον εκ των συμβαλλόμενων πιστωτών. Η δε απόφαση που θα εκδοθεί είναι δεσμευτική και για τους πιστωτές που δεν συμφώνησαν και υπέγραψαν τη σχετική συμφωνία-σύμβαση, η οποία καταλαμβάνει και δεσμεύει ακόμα και τις αφανείς απαιτήσεις τρίτων κατά της ΠΑΕ, δηλαδή όσες υπήρχαν και είχαν γεννηθεί κατά την κατάρτιση του τελευταίου πριν από τη σύναψη της σύμβασης ισολογισμού αλλά δεν εμπεριέχονται ούτε στον ούτε στα εμπορικά βιβλία της επιχείρησης της ΠΑΕ. Μόνη οικονομική προϋπόθεση για την επικύρωση της συμφωνίας-σύμβασης από το Εφετείο αποτελεί η οικονομική κάλυψη των εισφορών της υπερχρεωμένης ΠΑΕ προς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Το Εφετείο επιπροσθέτως  ερευνά και τα ακόλουθα βαρύνοντα στοιχεία-κριτήρια για την επικύρωση της εξυγιαντικής  συμφωνίας: α)  αν η συμφωνία αποσκοπεί και συντελεί αποφασιστικά στην εξυγίανση και την ομαλή λειτουργία ή επαναλειτουργία της υπερχρεωμένης ή προβληματικής επιχείρησης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, β) αν οι συμβιβαστικές και περιοριστικές ρυθμίσεις της συγκεκριμένης συμφωνίας είναι πράγματι επιβεβλημένες με την έννοια ότι χωρίς αυτές δεν είναι εφικτή η εξυγίανση της επιχείρησης και γ) αν η κατάρτιση της συμφωνίας προσκρούει σε άλλες διατάξεις νόμου όπως συμβαίνει π.χ. όταν ανατρέπεται η αρχή της αναλογικότητας στην ικανοποίηση των πιστωτών της επιχείρησης ή όταν ασκείται καταχρηστικά το δικαίωμα της επιχείρησης και των συμβαλλόμενων πιστωτών για σύναψη συμβιβαστικής συμφωνίας σε βάρος των μειοψηφούντων μη συμβαλλόμενων πιστωτών.

Σε ό, τι αφορά ειδικά την ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, ως γνωστόν με την υπ’ αριθμ. 7602/2004 απόφαση του Εφετείου Αθηνών υπήχθη στις ανωτέρω διατάξεις περί εξυγίανσής της, με τον περιορισμό των απαιτήσεων των πιστωτών της στο 5% και την καταβολή αυτού σε 10 δόσεις. Στην απόφαση αυτή μεταξύ άλλων ορίστηκε ότι σε περίπτωση κατά την οποία η ΠΑΕ δεν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της, ως περιορίστηκαν ή και διακανονίστηκαν με τη συμφωνία που σύναψε με τους πιστωτές της, εντός διμήνου από την επίδοση σχετικής εξωδίκου οχλήσεως του πιστωτή στον οποίο καθυστερεί την καταβολή, ο πιστωτής αυτός θα δικαιούται να θεωρήσει ανατραπέντα ειδικώς ως προς αυτόν τον μεταξύ τους συμβιβασμό-διακανονισμό, και άρα έκπτωσης της ΠΑΕ από τα άρθρα 44 και 45 του  ν. 1892/1990, και να αξιώσει το σύνολο της απαιτήσεώς του άνευ περιορισμού. Η ανατροπή αυτή θα μπορεί να επέρχεται μετά την πάροδο δεκαήμερου από την επίδοση σχετικής εξωδίκου δηλώσεως, που θα μπορεί να επιδοθεί μετά την άπρακτη πάροδο του ανωτέρω διμήνου, εφόσον η ΠΑΕ δεν εξοφλήσει την απαίτηση εντός του δεκαημέρου αυτού μαζί με τους τόκους υπερημερίας.

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται και περιγράφονται τόσο στα άρθρα 44 και 45 του ν. 1892/1990  όσο και στην υπ’ αριθμ. 7602/2004 απόφαση του Εφετείου Αθηνών περί υπαγωγής της ΠΑΕ ΑΕΚ σε διαδικασία εξυγίανσης.

Πέννυ Απ. Κονιτσιώτη

Δικηγόρος MSc

E-mail: pennykonitsioti@gmail.com

Web: www.pennykonitsioti.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *